LIVE

logo TBL_OK_edit_logo
ถ่ายทอดสด

การถ่ายทอดสด งานวันครู ครั้งที่ ๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๑ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณหอประชุมคุรุสภา และสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ