บริการให้คำปรึกษาการทำ e-Portfolio แก่บุคลากร

          ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ร่วมกับ ฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศ ให้บริการให้คำปรึกษาการทำ e-Portfolio แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ห้อง IT Consult Clinic อาคาร 11 ชั้น 3