ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ จัดอบรม “การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning”

    ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ จัดอบรม “การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการเรียนการสอน “ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยมีผุ้บริหารและคณาจารย์ของศูนย์การศึกษาตรัง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 20 ท่าน โดยวิทยากร คือ ผอ.วีระพันธ์ ชมภูแดง และ ดร.เอื้ออารี จันทร กิจกรรมการจัดอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเป็นการแนะนำ website ของ TBL ช่องทางในการ Download คู่มือต่างๆ ความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่แนวทางการจัดประสบการณ์ในห้องเรียนโดยใช้เทคโนโลยี ช่วงบ่ายเป็นอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Gamification โดยใช้โปรแกรม Kahoot และ Smart Lab ในโปรกรม Smart Notebook สำหรับการทำงานบน Smart Board เพื่อการจัดชั้นเรียนในแบบ Smart Classroom