ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ จัดอบรมการเรียนรู้แบบ Active Learning ณ วิทยาเขตสุพรรณบุรี