ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ จัดอบรม iPad

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษา อาจารย์กลุ่มวิชาชีพครู อาจารย์โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ใช้รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติจริง หลักสูตรอบรม Apple Teacher : Everyone Can Create Project โดยใช้ iPad ครั้งที่ 1 ณ ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพมหานคร โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*