No Image

ARIT ประชุมจัดทำรายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยงาน ปีการศึกษา 64

August 16, 2022 TBL Dusit 0

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ เพื่อจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามตัวชี้วัด SDU QA ปีการศึกษา 2564 รอบ 12 เดือน โดยมี ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานที่ประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Ms Teams คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม จำนวนคนดู: 20

No Image

ARIT ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ

August 16, 2022 TBL Dusit 0

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับฟังนโยบายในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคการศึกษา 1/2565 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบันของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในพื้นที่ตั้งกรุงเทพมหานคร วิทยาเขตสุพรรณบุรี และศูนย์การศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประโยชน์แก่นักศึกษา โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน การประชุมมีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting (ภาพ/ ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม จำนวนคนดู: 10

No Image

ARIT จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร เพื่อเตรียมความพร้อมระบบดิจิทัล

August 16, 2022 TBL Dusit 0

ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อมอบนโยบายเตรียมความพร้อมด้านการให้บริการดิจิทัล ระบบสารสนเทศ ระบบอินเทอร์เน็ต ระบบเครือข่ายไร้สาย ระบบห้องเรียนออนไลน์ และพื้นที่สร้างสรรค์การเรียนรู้และสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการระบบงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย การติดตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะด้านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของคณะกรรมการการประเมินคุณภายนอก ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เพื่อนำข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุง และพัฒนาการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป การประชุมมีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 เวลา 10.30 – 11.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM (ภาพ: ชัยญามล เลิศสงคราม/ ข่าว: รสสุคนธ์ ปรียาพงศ์ชัย) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม จำนวนคนดู: 9

No Image

ARIT จัดโครงการพลิกโฉมการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

August 16, 2022 TBL Dusit 0

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดโครงการพลิกโฉมการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล “Education Reimagined – The Future of Learning” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และคุณศิรินุช ศรารัชต์ ผู้อำนวยการภาคธุรกิจการศึกษา บริษัท Microsoft Thailand วิทยากร บรรยายในหัวข้อ Education Transformation, Hybrid Learning with Microsoft 365, Metaverse in Education & Game-based Learning with Minecraft for Education โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ ครู บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโดยอบรม Onsite ณ ศาลาชื่นอารมณ์และออนไลน์ผ่าน Ms Teams จำนวน 250 คน เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 15.30 น. (ข่าว: รสสุคนธ์/ ภาพ: ปิยะวัฒน์/ มลธิรา/ อภิญญา ) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม จำนวนคนดู: 8

No Image

ARIT ประชุมการนำนโยบายด้านการกำหนดนโยบาย PDPA

August 16, 2022 TBL Dusit 0

นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ และผู้เกี่ยวข้อง ในการนำนโยบายด้านการดำเนินการกำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ลงสู่การปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่กฎหมาย PDPA (Personal Data Protection Act: PDPA) หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยมีนางสาวธันยมัย กลุ่นเขียว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) ชำนาญการ ซึ่งเป็นตัวแทนที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต รายงานต่อที่ประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 – 16.00 น. (ข่าว: รสสุคนธ์/ ภาพ: มลธิรา ) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม จำนวนคนดู: 7

No Image

ARIT จัดอบรมระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books & e-Journals)

August 16, 2022 TBL Dusit 0

วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ “การใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books & e-Journals) ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต” ให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting เวลา 10.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการเข้าใช้งานระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต และคุณณัฐาภรณ์ บุญมี ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสืบค้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้และสามารถใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) และระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journals) ในการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และจัดอบรมออนไลน์ ในหัวข้อ “การนำเข้าข้อมูลระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (e-Books & e-Journals)” เวลา 13.00 – 15.30 น. เพื่อการบริหารจัดการและนำเข้าข้อมูลสู่ระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ข่าว : จิราพร / ภาพ : ชุติวรรณ – มลธิรา – ปภาวิน) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม จำนวนคนดู: 7

No Image

ARIT ร่วมกับ Lenovo Thailand จัดงานเสวนา “ติดอาวุธทางความรู้ฯ”

August 16, 2022 TBL Dusit 0

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ บริษัท Lenovo Thailandจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “ติดอาวุธทางความรู้ เสริมทักษะ การใช้เทคโนโลยี (IT) อย่างไรให้ปลอดภัยในสถานศึกษา”เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี และเห็นความสำคัญของภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมถึงการ up-skills/re-skills ศักยภาพตนเองที่สอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติโดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรม และดำเนินรายการโดย คุณพิชาค์พัทธ ทาม ผู้จัดการด้านความปลอดภัย เลอโนโว ไทยแลนด์ คุณฐิจิรัตน์ ศิริพัฒนาเลิศ ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ True Digital Group และคุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ พิธีกรรายการแบไต๋ การอบรมนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมเสวนา จำนวน 320 คน ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Applicationเมื่อวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 14.00-15.30 น. (ข่าว: รสสุคนธ์/ ภาพ: ศรณ์นรี/สถิตย์) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม จำนวนคนดู: 6

No Image

ARIT จัด Workshop “อัพเดท New feature Microsoft Teams”

August 16, 2022 TBL Dusit 0

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “อัพเดท New feature Microsoft Teams” เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ ได้ Upskill Reskill และได้รับความรู้ที่จำเป็นสำหรับการสอนและการปฎิบัติงานผ่าน Microsoft Teams โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สวงค์ บุญปลูก รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กล่าวเปิดการอบรม และน.ต.ดร.ชวพงศธร ไวสาริกรรม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษทางด้านเทคโนโลยี บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด การอบรมนี้มีขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.00–16.00 น. ผ่านระบบ ZOOM Application คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม จำนวนคนดู: 6

No Image

ARIT ส่งความสุขเนื่องในวันปีใหม่ 2565

August 16, 2022 TBL Dusit 0

นายวีระพันธ์ ชมภูแดง ผอ.สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำคณะผู้บริหารฯ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ามอบกระเช้าผลไม้แด่ผู้บริหารฯ และของขวัญปีใหม่สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 3 – 10 มกราคม 2565(ข่าว:รสสุคนธ์/ภาพ:อภิญญา/คนARIT) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม จำนวนคนดู: 7

No Image

ARIT จัดกิจกรรมจิบกาแฟแล IT: IT Update

August 16, 2022 TBL Dusit 0

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม จิบกาแฟแล IT: IT Update โดยได้รับเกียรติจาก ผอ. วีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผศ. ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ดร. เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ นายสถิตย์ เชิดฉันท์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ข่าว/ภาพ: ปิยะวัฒน์ สุวรรณโยธี) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม จำนวนคนดู: 6