No Image

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ จัดอบรม iPad

July 20, 2019 TBL Dusit 0

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษา อาจารย์กลุ่มวิชาชีพครู อาจารย์โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ใช้รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติจริง หลักสูตรอบรม Apple Teacher : Everyone Can Create Project โดยใช้ iPad ครั้งที่ 1 ณ ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพมหานคร โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ จำนวนคนดู: 70

No Image

ฝ่ายพัฒนาระบการเรียนรู้ จัดอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ณ ศูนย์การศึกษาหัวหิน

June 5, 2017 TBL Dusit 0

      ฝ่ายพัฒนาระบการเรียนรู้ จัดอบรม “การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในสภาพแวดล้อมห้องเรียนอัจฉริยะ ( Smart Classroom) ” เปิดอบรม โดย ผอ.วีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โดย อ.ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรอบรมไ คือ ดร.เอื้ออารี จันทร และ อ.สุพรรณิการ์ ทับมณี กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยมีผู้เข้าอบรม 2 กลุ่ม ได้แก่ 9.00-12.00 น. กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจการบิน จำนวน 50 คน 13.00-16.00 น. กิจกรรมการจัดการศึกษาในห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร ของศูนย์การศึกษาหัวหิน จำนวน 35 คน      นอกเหนือจากการจัดอบรมยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในห้องเรียนอัจฉริยะ และการสร้างเครือข่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ร่วมกันอีกด้วย จำนวนคนดู: 33

No Image

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ร่วมกับศูนย์การศึกษาตรัง สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบการเรียนรู้

May 30, 2017 TBL Dusit 0

     ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ร่วมกับศูนย์การศึกษาตรัง สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน โดยเริ่มต้นจากการขอรายชื่อผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อเป็นทีมขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้ในระยะแรกมีผู้เข้าร่วมเครือข่าย จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ 1. อ.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์  2. อ.กนกศักดิ์ เอื้ออิสระวิมล  3. อ. วัฒนพล ชุมเพชร 4. อ.วิทูรย์ คงผล 5. อ.ศุภลักษณ์ ขวัญทอง 6. อ.กิ่งดาว เกาะสมัน 7. นายวิศรุต ประกอบกิจ จำนวนคนดู: 52

No Image

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ จัดอบรม “การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning”

May 26, 2017 TBL Dusit 0

    ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ จัดอบรม “การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการเรียนการสอน “ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยมีผุ้บริหารและคณาจารย์ของศูนย์การศึกษาตรัง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 20 ท่าน โดยวิทยากร คือ ผอ.วีระพันธ์ ชมภูแดง และ ดร.เอื้ออารี จันทร กิจกรรมการจัดอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเป็นการแนะนำ website ของ TBL ช่องทางในการ Download คู่มือต่างๆ ความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่แนวทางการจัดประสบการณ์ในห้องเรียนโดยใช้เทคโนโลยี ช่วงบ่ายเป็นอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Gamification โดยใช้โปรแกรม Kahoot และ Smart Lab ในโปรกรม Smart Notebook สำหรับการทำงานบน Smart Board เพื่อการจัดชั้นเรียนในแบบ Smart Classroom จำนวนคนดู: 57

No Image

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ประชุมหารือกับผู้บริหารศูนย์การศึกษาตรัง

May 26, 2017 TBL Dusit 0

       เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-9.30 น. ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารศูนย์การศึกษาตรัง ในการประชุมทีมงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมโดย ผอ.วีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักฯ อ.ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และ ดร.เอื้ออารี จันทร. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและเตรียมนักศึกษาเข้าร่วมทดสอบ มาตรฐานความรู้ด้านดิจิทัล (Digitals Literacy) โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน IC3 ซึ่งหน่วยพัฒนาระบบการเรียนรู้ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุนการทดสอบจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จำนวนคนดู: 29

No Image

บริการให้คำปรึกษาการทำ e-Portfolio แก่บุคลากร

April 3, 2017 TBL Dusit 0

          ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ร่วมกับ ฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศ ให้บริการให้คำปรึกษาการทำ e-Portfolio แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ห้อง IT Consult Clinic อาคาร 11 ชั้น 3 จำนวนคนดู: 45

No Image

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนการบินทหารบก

March 28, 2017 TBL Dusit 0

       เมื่อวันที่่ 28 มีนาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย คุณวีระพันธ์  ชมพูแดง ผู้อำนวยการสำนักฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนการบินทหารบก จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้มี ดร.เอืื้ออารีย์ จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ และทีมงาน บรรยายสรุปงานพัฒนาระบบการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และพาคณะเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการฯ 28/03/2017 จำนวนคนดู: 23

No Image

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ให้บริการห้องบันทึกเสียง

March 17, 2017 TBL Dusit 0

      ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการบันทึกเสียงเพลงมหาวิทยาลัยสวนดุสิตใหม่ โดยมีอาจารย์นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ให้เกียรติแต่งเพลงและลงเสียงเพลงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติร่วมฟังการลงเสียงเพลงในครั้งนี้ด้วย จำนวนคนดู: 63