No Image

ประชุมประธานหลักสูตร ศูนย์ตรัง

March 13, 2017 TBL Dusit 0

      ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมให้กับประธานหลักสูตรของศูนย์ตรัง เพื่อทำความเข้าใจ พันธกิจของฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ จำนวนคนดู: 20

No Image

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ จัดอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย”

March 1, 2017 TBL Dusit 0

          ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย” ทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ รุ่นที่ 2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ รุ่นที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม และรุ่นที่ 4 วันที่ 5 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 03/07/2017 จำนวนคนดู: 28