Who we are

ที่มา
     วิวัฒนาการของสำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้
ประเภทตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา
ลักษณะงานโดยทั่วไป

         สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติด้านบริการการศึกษา ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การวิจัยการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพ ครอบคลุมงานด้านโสตทัศนศึกษา การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ เอกสารตำราวิชาการให้บริการวิชาการ การจัดการความรู้ การบริการและส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา

คุณลักษณะงาน

        1. งานพัฒนานวัตกรรม
           – เป็นศูนย์รวมเครือข่ายองค์ความรู้และพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาชีพถ่ายทอดไสู่ชุมชนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

           – สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและเพิ่มความเข้มแข็งทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
           – เป็นแหล่งบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาวิชาชีพทางการศึกษา

           – ปรับทิศทางการศึกษาไปสู่การสร้างความรู้และกระบวนการจัดการศึกษาที่ก่อให้เกิดปัญญากับคนในสังคมอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมบนฐานความรู้ และการพัฒนาที่ยั่งยืน
           – เป็นแหล่งฝึกทักษะ เสริมประสบการณ์ ของคณาจารย์และนักศึกษา
           – จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการโสตทัศนศึกษา โดยรวบรวมไว้ที่เว็บไซต์ เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกกลุ่มงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์

           – บริการตัดต่อภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว
           – บริการออกแบบสื่อวิดิทัศน์ สื่อภาพนิ่ง สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ
           – บริการห้องบันทึกเสียง
           – บริการถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์
           – ให้คำปรึกษาในด้านสื่อมัลติมีเดีย การเผยแพร่ความรู้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวบรวมข้อมูลของการจัดกิจกรรมและการดำเนินงานต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย ที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการ

       2. งาน E-Learning
           – งานจัดระบบกระบวนการเรียนการสอน ที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน

           – งานดูแลระบบการบริหารจัดการบทเรียนออนไลน์ ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลเนื้อหาวิชา การลงทะเบียน การเก็บข้อมูล การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ดำเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบ e-Learning ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
           – จัดตั้งหน่วยงานให้คำปรึกษาในการสร้างบทเรียน e-Learning แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอก

       3. งานบริการวิชาการ
           – งานให้บริการการฝึกอบรม สำหรับนักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป รวมถึงหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ

           – งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษา รวมถึงหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
           – ศูนย์ทดสอบความรู้ด้าน ICT คือ ศูนย์ทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในด้านต่างๆ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ใช้งาน และสำหรับผู้ดูแลระบบ