ประชุมประธานหลักสูตร ศูนย์ตรัง

      ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมให้กับประธานหลักสูตรของศูนย์ตรัง เพื่อทำความเข้าใจ พันธกิจของฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้