What we do

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ถ่ายทอดสด การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายสนับสนุน) “อยู่อย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน ในสวนดุสิต 5.0” (22 มีนาคม 2560)

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ให้บริการให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ e-Portfolilo แก่บุคลากร ณ ห้อง IT CONSULT CLINIC (23 มีนาคม 2560)

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ (TBL) ร่วมกับฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คำปรึกษาและร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (05/19/2017)