ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
อาคาร 11 ชั้น 3 เลขที่ 295 ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทรศัพท์ : 02-244-5220, 02-244-5223, 02-244-5226
e-mail : tblsuandusit@gmail.com