What we do

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562  ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษา อาจารย์กลุ่มวิชาชีพครู อาจารย์โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ใช้รูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติจริง หลักสูตรอบรม Apple Teacher : Everyone Can Create Project โดยใช้ iPad ครั้งที่ 1 ณ ห้องฝึกอบรม Inthanon ชั้น 44 อาคาร The Offices at Central World กรุงเทพมหานคร โดย ทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้

 

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ถ่ายทอดสด การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยสวนดุสิต (สายสนับสนุน) “อยู่อย่างมีความสุข สนุกกับการทำงาน ในสวนดุสิต 5.0” (22 มีนาคม 2560)

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ให้บริการให้คำปรึกษาการใช้งานระบบ e-Portfolilo แก่บุคลากร ณ ห้อง IT CONSULT CLINIC (23 มีนาคม 2560)

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ (TBL) ร่วมกับฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คำปรึกษาและร่วมกันพัฒนาเว็บไซต์โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (05/19/2017)