ศูนย์ฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล

หลักสูตรอบรมที่ได้รับใบประกาศนียบัตร (Non-Degree)

เพื่อสามารถสร้าง ทักษะสูง สมรรถนะเร่งด่วนใหม่ แก่บัณฑิตและหรือกำลังคนภาคการผลิต ให้มีความสามารถและศักยภาพ

การจัดการเอกสาร ด้วยโปรแกรม Microsoft Word

เนื้อหาหลักสูตร
– เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Microsoft Word
– ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Microsoft Word
– การจัดการข้อความ/ สัญลักษณ์
– การกำหนด Style/ รูปแบบของ Paragraph
– การกำหนดค่าแสดงผลแบบคอลัมน์
– การใช้ Shortcut Key
– การตั้งค่าหน้ากระดาษ/ การกำหนดหัวกระดาษ ท้ายกระดาษ
– มุมมองการทำงานในโปรแกรม Microsoft Word
– การแทรกวัตถุ/ การวาดรูป/ การแทรก Word Art และการปรับแต่ง
– การสร้างการเชื่อมโยงให้กับข้อความหรือวัตถุ
– การสร้างตาราง
– การกำหนดการ Break
– การกำหนด Caption / การสร้างสารบัญเอกสารอัตโนมัติ
– การกำหนดรูปแบบการพิมพ์เอกสาร
– การสร้างจดหมายเวียน

การจัดการข้อมูล ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel

เนื้อหาหลักสูตร
– เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel
– ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม Microsoft Excel
– มุมมองการทำงานของโปรแกรม Microsoft Excel
– การใช้ Shortcut Key
– การจัดการข้อมูลรูปแบบตัวเลข
– รูปแบบการกรอกข้อมูลวันที่ในโปรแกรม Microsoft Excel
– การจัดการข้อความอัตโนมัติด้วย Auto Fill/ Flash Fill
– การจัดรูปแบบของ Cell แบบกำหนดเอง/ การจัดรูปแบบแบบมีเงื่อนไข (Conditional Formatting)
– การสร้าง Dropdown List
– การสร้าง Dynamic Reference
– การใช้เครื่องหมายการคำนวณ
– การอ้างอิง Cell/ การกำหนดการล็อก Cell
– การใช้ฟังก์ชันพื้นฐานในการคำนวณ/ การใช้ฟังก์ชันเพื่อกำหนดเงื่อนไขในการคำนวณ
– การใช้ฟังก์ชันเกี่ยวกับวันที่
– การเชื่อมโยงสูตรข้าม Worksheet
– การใช้ฟังก์ชันการค้นหาข้อมูล/ การเรียงลำดับข้อมูล/ การกรองข้อมูล
– การสร้างกราฟ

การนำเสนอผลงาน ให้ LUXURY ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
(เหมาะสำหรับผู้มีพื้นฐานการใช้งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint แล้ว)


เนื้อหาหลักสูตร
– เทคนิคการสร้างงานนำเสนอที่ดี การเลือกใช้สี และ Font เพื่อสร้างความ LUXURY ให้กับงานนำเสนอ
– หลักการออกแบบงานนำเสนอที่ดีด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
– การเลือกใช้ Layout ที่เหมาะกับงานที่ต้องการนำเสนอ
– การเลือกใช้และการตกแต่งรูป/ กราฟิsในงานนำเสนอ
– การแทรก Clip เพื่อสร้างความน่าสนใจให้งานนำเสนอ
– การเลือกใช้ Chart ให้เหมาะกับสิ่งที่ต้องการนำเสนอ
– การจัดการ Slide ต้นแบบ (Slide Master)
– การกำหนด Animation เพื่อให้งานนำเสนอน่าสนใจ
– การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในระหว่างการนำเสนอ
– การนำ Slide นำเสนอไปใช้งานในรูปแบบต่าง ๆ

หลักสูตรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พื้นฐาน
Cyber Security Fundamentals


เนื้อหาหลักสูตร
–  แนวคิดทฤษฎีด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
–  ภัยคุกคามและแนวโน้มภัยคุกคามด้านการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์
– รูปแบบและเทคนิคการบุกรุกการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
– การวิเคราะห์กระบวนการทำงานขององค์กรเพื่อปรับปรุงและแก้ไขปัญหาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
– เครื่องมือในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์
–  การกู้คืนสารสนเทศ
–  กฎหมายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐ


หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล และการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร
Data Analytics and Utilization for Executives

เนื้อหาหลักสูตร
–  การจัดการข้อมูลในองค์กร
–  การเลือกใช้ข้อมูล
– เทคนิคและเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล
– การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก
– การวางยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูล
–  กฎหมายและแนวทางป้องกันความเสี่ยงจากการใช้ข้อมูล
–  การตีความข้อมูล และการนำไปใช้ประโยชน์ในการบริหาร

– กรณีศึกษา การวิเคราะห์ข้อมูลและการใช้ประโยชน์เพื่อการตัดสินใจสำหรับผู้บริหาร

หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูล และนำเสนอด้วยภาพ
Data Analytics and Data Visualization

เนื้อหาหลักสูตร
–  แนวคิดของการวิเคราะห์ข้อมูล
–  การเตรียมข้อมูล
– การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสำรวจ Exploratory Data Analysis (EDA)
– สถิติเชิงอนุมาน
– การนำเสนอข้อมูล (Data Visualization)

หลักสูตรเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล
Data Analytics Techniques

เนื้อหาหลักสูตร
–  Review programming with Python
–  Python Libraries
– Data exploration with Python
– Data warehouse design and implement
– Data warehouse analysis
– Data Visualization and Normalization Data
– Data Analytics and Visualization
– Machine Learning Model on Production
– Visual Analytics and Data Visualizations