ฝ่ายพัฒนาระบการเรียนรู้ จัดอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ณ ศูนย์การศึกษาหัวหิน

      ฝ่ายพัฒนาระบการเรียนรู้ จัดอบรม “การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในสภาพแวดล้อมห้องเรียนอัจฉริยะ ( Smart Classroom) ” เปิดอบรม โดย ผอ.วีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โดย อ.ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรอบรมไ คือ ดร.เอื้ออารี จันทร และ อ.สุพรรณิการ์ ทับมณี กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยมีผู้เข้าอบรม 2 กลุ่ม ได้แก่ 9.00-12.00 น. กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจการบิน จำนวน 50 คน 13.00-16.00 น. กิจกรรมการจัดการศึกษาในห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร ของศูนย์การศึกษาหัวหิน จำนวน 35 คน
      นอกเหนือจากการจัดอบรมยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในห้องเรียนอัจฉริยะ และการสร้างเครือข่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ร่วมกันอีกด้วย