ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ประชุมหารือกับผู้บริหารศูนย์การศึกษาตรัง

       เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-9.30 น. ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารศูนย์การศึกษาตรัง ในการประชุมทีมงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมโดย ผอ.วีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักฯ อ.ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และ ดร.เอื้ออารี จันทร. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและเตรียมนักศึกษาเข้าร่วมทดสอบ มาตรฐานความรู้ด้านดิจิทัล (Digitals Literacy) โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน IC3 ซึ่งหน่วยพัฒนาระบบการเรียนรู้ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุนการทดสอบจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)