ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ร่วมกับศูนย์การศึกษาตรัง สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบการเรียนรู้

     ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ร่วมกับศูนย์การศึกษาตรัง สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน โดยเริ่มต้นจากการขอรายชื่อผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อเป็นทีมขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้ในระยะแรกมีผู้เข้าร่วมเครือข่าย จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ 1. อ.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์  2. อ.กนกศักดิ์ เอื้ออิสระวิมล  3. อ. วัฒนพล ชุมเพชร 4. อ.วิทูรย์ คงผล
5. อ.ศุภลักษณ์ ขวัญทอง 6. อ.กิ่งดาว เกาะสมัน 7. นายวิศรุต ประกอบกิจ