ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ จัดกิจกรรมอบรมครูต้นแบบ IT ระยะที่ 2