การทดสอบทักษะความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office Specialist (MOS) Certificate คือประกาศนียบัตรยืนยันความสามารถในการใช้งานชุดโปรแกรม Microsoft Office อย่างเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ซึ่งมุ่งเน้นการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานและความต้องการของธุรกิจทุกอุตสาหกรรม จากการวิจัยและการยอมรับจากประเทศต่าง ๆ กว่า 128 ประเทศ พบว่า บุคคลที่สามารถสอบผ่านเกณฑ์ และได้รับใบประกาศนียบัตรจะมีความสามารถในการผลิตผลงานเพิ่มขึ้น และเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และหัวหน้างาน เพราะถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการใช้งานโปรแกรมได้อย่างแท้จริง

สำหรับโปรแกรมการสอบ MOS Certificate ในปัจจุบันประกอบด้วย Microsoft Office Version 2019 และ Office365 Apps โดยในแต่ละเวอร์ชันได้มีการออกแบบให้เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน และความต้องการทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐ หรือเอกชน สามารถนำไปใช้เพื่อการอบรม พัฒนาทักษะ หรือคัดเลือกบุคลากรเข้ามาทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสากลสามารถนำไปพัฒนาความรู้พื้นฐานทางด้านไอที ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน และเป็นพื้นฐานสำหรับการสอบประกาศนียบัตรระดับสูงอื่น ๆ ต่อไปในอนาคต
 • เป็นใบเบิกทางในการทำงาน เพราะผู้ที่สอบผ่านคือ ผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างความแตกต่าง และความได้เปรียบในการแข่งขัน อีกทั้งเป็นการเพิ่มโอกาสในการสมัครงานให้กับตนเอง
 • ได้รับการรับรองว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้อย่างแท้จริง
 • เป็นการช่วยลดขั้นตอนในการใช้งานโปรแกรม และลดความผิดพลาดในการทำงาน ทำให้การผลิตชิ้นงานมีประสิทธิภาพ และเป็นที่ยอมรับมากขึ้น
 • การรับรองนี้สามารถพิสูจน์ได้ว่า ครู อาจารย์ เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และเป็นผู้ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้อย่างแท้จริง
 • การเป็นผู้นำ และเป็นตัวอย่างที่ดีของการใช้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง
 • ช่วยลดต้นทุนทางด้านเวลา และงบประมาณ เช่น มาตรฐานการทดสอบ การประเมินผลการสอบอัตโนมัติ มีเกณฑ์การวัดผลอย่างมีมาตรฐาน และยุติธรรมเป็นสากล
 • ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสอน ด้วยเครื่องมือที่เป็นมาตรฐานสากล
 • สามารถประเมินคุณภาพของนักศึกษา ตลอดจนครู อาจารย์ได้
 • สามารถรับรองได้ว่าผลการสอบนั้น ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานสากล
 • แสดงให้เห็นว่าสถาบันการศึกษาตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสำหรับการจ้างงานในอนาคต
 • เป็นก้าวแรกในการผสมผสานเทคโนโลยีที่มีระบบสากลให้เข้ากับระบบการศึกษาไทย
 • เป็นการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้สมัครงานเบื้องต้น
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถพิสูจน์ทักษะการทำงานเบื้องต้นได้
 • สามารถช่วยพัฒนาบุคลากรหลังการว่าจ้างได้
 • การเพิ่มคุณภาพผลงานทางด้านทักษะคอมพิวเตอร์ ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ ผลงาน
 • เป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานโลกดิจิทัล
 • ช่วยเพิ่มทักษะด้านไอที เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
 • ช่วยเพิ่มคุณค่าของผลงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น
 • ช่วยเพิ่มโอกาสในการปรับตำแหน่งหน้าที่ และฐานเงินเดือน
 • ได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมงาน ลูกค้า และหัวหน้างาน

ประกอบด้วย     1. Microsoft Word
                          2. Microsoft Excel
                          3. Microsoft PowerPoint  
                          4. Microsoft Access
                          5. Microsoft Outlook

 1. ระดับ Associate ประกอบด้วยโปรแกรมจำนวน 4 โปรแกรม ได้แก่ Excel, Word, Outlook และ PowerPoint 
  หากสอบผ่าน 3 โปรแกรม จากทั้งหมด 4 โปรแกรม จะได้รับ Microsoft Office Specialist Associate
 2. ระดับ Expert ประกอบด้วยโปรแกรมจำนวน 3 โปรแกรม ได้แก่ Excel, Word และ Access 
  หากสอบผ่าน 2 โปรแกรม จากทั้งหมด 3 โปรแกรมในระดับ Expert รวมกับ 3 โปรแกรมในระดับ Associate จะได้รับ Microsoft Office Specialist Expert

การทดสอบมาตรฐานทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ชุด Microsoft Office เป็นการทดสอบแบบปฏิบัติจริง กับโปรแกรมหน้าจอภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งเน้นที่ผลสำเร็จในการทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง และจากการศึกษาค้นคว้าของบริษัท ไมโครซอฟท์ จำกัด ในการจัดทำข้อสอบที่เป็นแบบทดสอบที่วัดผลได้จริง และมีความแม่นยำสูงนั้น จะทำให้ผู้ผ่านการทดสอบ คือ ผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติได้จริง และมีประสิทธิภาพในการทำงานสูง

 1. การทดสอบแต่ละโปรแกรมใช้เวลา 50 นาที จำนวนข้อสอบ มีลักษณะเป็น Multiple Project โจทย์คำสั่ง แท็บ เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการสอบเป็นภาษาอังกฤษ และโจทย์ข้อสอบเป็นลักษณะการสุ่ม (Random)
 2. การสอบจะเป็นแบบปฏิบัติต่อหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์ เน้นการใช้งานได้จริง
 3. ระบบสอบผ่านอินเทอร์เน็ต เมื่อทำการสอบเสร็จสิ้น ผู้สอบจะทราบผลสอบทันที
 4. เกณฑ์การผ่านขึ้นกับทางเจ้าของผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ
 1. ผู้สอบควรฝึกการใช้งาน และศึกษาการใช้คำสั่งต่าง ๆ ตามหัวข้อการทดสอบ (Objective) ให้คล่อง และเข้าใจ รวมถึงควรฝึกใช้คำสั่งโปรแกรมที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
 2. อ่านคำถามในโจทย์อย่างระมัดระวัง ควรอ่านให้จบทั้งหมดแล้วค่อยลงมือทำ หลังจากทำเสร็จแล้วควรทบทวนคำถามอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าทำครบแล้ว เพราะคำถามใน 1 ข้อ จะมีให้ทำงานหลายอย่าง เช่น เปิดไฟล์แล้วเลื่อนไปที่ย่อหน้าที่ 2 จากนั้นให้ลบข้อความ และบันทึกเอกสารหลังจากลบเสร็จแล้ว ฯลฯ การตอบสนองเฉพาะบางส่วนกับคำถามหรือทำเกินคำถามจะถือว่าเป็นการตอบสนองที่ผิด และอาจจะทำให้ได้คะแนนน้อย
 3. ต้องคอยตรวจสอบเวลา และจำนวนข้อสอบที่เหลืออยู่เสมอ เพราะเวลาจะเริ่มนับถอยหลัง โดยเริ่มจาก 50 นาทีลงไป ฉะนั้นต้องคอยดูความสัมพันธ์ของเวลากับจำนวนข้อสอบที่เหลือด้วย

หน้าจอการสอบโปรแกรม Microsoft Word 2019

 1. MOS EXAM สอบอย่างเดียว
  ราคา 2,000 บาท / โปรแกรม / ท่าน

 2. MOS EXAM AND RETAKE สอบอย่างเดียว หากไม่ผ่านสามารถสอบซ้ำได้ในโปรแกรมเดิมอีก 1 ครั้ง
  ราคา 3,500 บาท / โปรแกรม / ท่าน

 3. TRAINING AND MOS EXAM อบรมเตรียมความพร้อม และสอบ
  ราคา 3,000 บาท / โปรแกรม