ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ให้บริการห้องบันทึกเสียง

      ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการบันทึกเสียงเพลงมหาวิทยาลัยสวนดุสิตใหม่ โดยมีอาจารย์นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ให้เกียรติแต่งเพลงและลงเสียงเพลงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติร่วมฟังการลงเสียงเพลงในครั้งนี้ด้วย