ประชุมฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมติดตามงาน และสรุปการปฏิบัติงานที่ผ่านมา