ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ จัดอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย”

          ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะการคิดสำหรับเด็กปฐมวัย” ทั้งหมด 4 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ รุ่นที่ 2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ รุ่นที่ 3 วันที่ 4 มีนาคม และรุ่นที่ 4 วันที่ 5 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี 03/07/2017