ARIT SDU ร่วมกิจกรรมโครงการ Happy Science Happy University

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายความร่วมมือและโครงการพิเศษ จัดโครงการ Happy Science Happy University กรณีศึกษา ความสุข ณ สวนดุสิต (Happy @SDU) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรกิจกรรมที่ 1 หัวข้อ ความสุขในยุคดิจิทัล ที่ OWL สวนดุสิต โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียการสอนแบบ Active Learning และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข กิจกรรมมีขึ้น ณ ห้องออนไลน์ 20 อาคาร 11 ชั้น 2 (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: มลธิรา/ชัยพงศ์)

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม