ARIT SDU ร่วมจิบกาแฟ…แล อว. โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา

ARIT SDU ร่วมจิบกาแฟ…แล อว. โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมจิบกาแฟ…แล อว. โดย นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นวิทยากร จัดโดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT SDU ถ่ายทอดสดศิลปะการสื่อสารและการพูดในที่สาธารณะ

ARIT SDU ถ่ายทอดสดศิลปะการสื่อสารและการพูดในที่สาธารณะ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการถ่ายทอดสดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ศิลปะการสื่อสารและการพูดในที่สาธารณะ “Mastery in Communication and Public Speaking” จัดโดย ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก เสนาลิง คุณสมเกียรติ จันทร์พราหมณ์ พิธีกร/นักแสดง และคุณเนะ อลิศ พันธ์พรสม นักประชาสัมพันธ์ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ ณ ห้อง 301 อาคาร ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT SDU ถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ระเบียบวิธีวิจัย”

ARIT SDU ถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ระเบียบวิธีวิจัย”

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ระเบียบวิธีวิจัย” จัดโดย สถาบันวิจัยเเละพัฒนาร่วมกับเครือข่ายการวิจัย SDU Research Club โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการออกแบบการวิจัยแบบผสานวิธีและการพัฒนาเครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ ณ ห้องกาหลา โรงเเรมสวนดุสิต เพลส คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT SDU ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ การอบรมระเบียบวิธีการวิจัยฯ

ARIT SDU ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ การอบรมระเบียบวิธีการวิจัยฯ

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ การอบรมระเบียบวิธีการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพข้อเสนอโครงการ จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ และการจัดคลินิกวิจัยเพื่อพัฒนาระเบียบวิธีการวิจัย ณ ห้องประชุมกาหลา และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ม.สวนดุสิต จัดโครงการอิ่มท้องสมองแล่นเพื่อนักศึกษา

ม.สวนดุสิต จัดโครงการอิ่มท้องสมองแล่นเพื่อนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ ครัวสวนดุสิต สวนดุสิตโพล กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จัดโครงการอิ่มท้องสมองแล่นเพื่อนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการ และเป็นผู้สนับสนุนค่าอาหารในวันแรก โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ครัวสวนดุสิต อาคาร 11 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 โครงการอิ่มท้องสมองแล่นเพื่อนักศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้บริการอาหารเสริมแก่นักศึกษาให้ได้รับประทานอาหารที่เหมาะสม เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย และเป็นสวัสดิการให้แก่นักศึกษา รวมถึงเป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วม และการแบ่งปันของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ในการร่วมเป็นผู้สนับสนุนค่าอาหารในโครงการอิ่มท้องสมองแล่น คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT SDU ถ่ายทอดสดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

ARIT SDU ถ่ายทอดสดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการถ่ายทอดสดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนก่อนเปิดการศึกษา รอบที่ 2 จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษา และรองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT SDUดำเนินการถ่ายทอดสดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติฯ

ARIT SDUดำเนินการถ่ายทอดสดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติฯ

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการถ่ายทอดสด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Season 2 ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “ยิ่งฟังยิ่งเข้าใจ” จัดโดย สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะพยาบาลศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ณ ห้อง e-learning co-working ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT ดำเนินการบันทึกวิดีโอการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟศูนย์วิทย์ฯ

ARIT ดำเนินการบันทึกวิดีโอการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟศูนย์วิทย์ฯ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการบันทึกวิดีโอ โครงการการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 2567 จัดโดย สำนักงานบริการอาคารวิทยาศาสตร์จัดโครงการการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งได้รับเกียรติจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางอ้อ ให้ความรู้เรื่อง สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ การใช้เครื่องดับเพลิง การแจ้งเหตุฉุกเฉิน และฝึกภาคปฏิบัติจำลองสถานการณ์เพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ อาคารที่พักศูนย์วิทยาศาสตร์และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

One World Library SDU ต้อนรับคณะดูงานจากม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

One World Library SDU ต้อนรับคณะดูงานจากม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 One World Library มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำโดย ผศ.วีรวิชญ์ เลิศรัตน์ธำรงกุล ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมคณะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชม One World Library ในโอกาสศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และการบริหารจัดการด้านแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร นำชมพื้นที่ One World Library รวมถึงบรรยายภาพรวมในการการบริหารจัดการพื้นที่ และแนวคิดห้องสมุดสมัยใหม่ พร้อมทั้งเยี่ยมชม The Library Cafe ห้องแม่ข่ายมหาวิทยาลัย และห้อง SDU Online Learning คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

OWL SDU จัดโครงการ Wisdom Academy ครั้งที่ 1

OWL SDU จัดโครงการ Wisdom Academy ครั้งที่ 1

สวนดุสิตโพล ร่วมกับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริษัท iGroup Asia Pacific Limited จัดกิจกรรมครั้งที่ 1 เทคนิคการถ่ายภาพด้วยมือถือ ในโครงการ Wisdom Academy โดยได้รับเกียรติจาก คุณพจน์ นฤตรรกกุล ประธานบริษัท iGroup Asia Pacific Limited เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี ดร.วรานี เวสสุนทรเทพ รองอธิการบดีวิทยาเขตสุพรรณบุรี และผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดกิจกรรม จากนั้นมีการจัดกิจกรรมสูงวัย ใส่ใจเพื่อน วิทยากรโดย ผศ.พัศรินท์ ก่อเลิศวรพงศ์ หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และกิจกรรมเทคนิคถ่ายภาพด้วยมือถือ วิทยากรโดย นายชัยพงศ์ เทพธานี เจ้าหน้าที่สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้ ในช่วงท้ายของกิจกรรมมีการมอบของรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดถ่ายภาพ และมอบของที่ระลึกให้กับผู้เข้าร่วม ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567…