ARIT SDU ถ่ายทอดสดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการถ่ายทอดสดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนก่อนเปิดการศึกษา รอบที่ 2 จัดโดย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี กล่าวต้อนรับนักศึกษา และรองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม