ม.สวนดุสิต จัดโครงการอิ่มท้องสมองแล่นเพื่อนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ ครัวสวนดุสิต สวนดุสิตโพล กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์สนเทศแนะแนวการศึกษาและอาชีพ จัดโครงการอิ่มท้องสมองแล่นเพื่อนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดโครงการ และเป็นผู้สนับสนุนค่าอาหารในวันแรก โดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ ครัวสวนดุสิต อาคาร 11 วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567 โครงการอิ่มท้องสมองแล่นเพื่อนักศึกษา จัดขึ้นเพื่อให้บริการอาหารเสริมแก่นักศึกษาให้ได้รับประทานอาหารที่เหมาะสม เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย และเป็นสวัสดิการให้แก่นักศึกษา รวมถึงเป็นกิจกรรมที่สร้างการมีส่วนร่วม และการแบ่งปันของผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ในการร่วมเป็นผู้สนับสนุนค่าอาหารในโครงการอิ่มท้องสมองแล่น

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม