ARIT SDU ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 181 (24)

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลนยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม ชวนคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต”ครั้งที่ 181(24) ในหัวข้อ ห้องสมุด มสด. หายไปไหน ? จัดโดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้นำกิจกรรมโดย ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้และอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 109 คน (ขอบคุณภาพจาก กองประชาสัมพันธ์ มสด./ข่าว: รสสุคนธ์)

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม