ARIT SDU ร่วมกิจกรรมชวนคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 182(25)

ARIT SDU ร่วมกิจกรรมชวนคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 182(25)

วันที่ 5 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลนยีสารสนเทศ และกองประชาสัมพันธ์ มสด. ร่วมกิจกรรม ชวนคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 182(25) จัดโดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในหัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพสวยด้วยมือถือ” ผู้นำกิจกรรมโดย นายชัยพงศ์ เทพธานี หัวหน้าทีมวิทยากร และทีมวิทยากร หลักสูตรการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 179 คน (ขอบคุณภาพจาก กองประชาสัมพันธ์ มสด./ข่าว: รสสุคนธ์) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT SDU ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 181 (24)

ARIT SDU ร่วมกิจกรรมคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต ครั้งที่ 181 (24)

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลนยีสารสนเทศ ร่วมกิจกรรม ชวนคุยสบายๆ สไตล์สวนดุสิต”ครั้งที่ 181(24) ในหัวข้อ ห้องสมุด มสด. หายไปไหน ? จัดโดย รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้นำกิจกรรมโดย ผศ.ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้และอาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ Poll Café ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 109 คน (ขอบคุณภาพจาก กองประชาสัมพันธ์ มสด./ข่าว: รสสุคนธ์) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT SDU ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง “เมื่อโลกเปลี่ยน โรงเรียนต้องปรับ”

ARIT SDU ร่วมบรรยายพิเศษเรื่อง “เมื่อโลกเปลี่ยน โรงเรียนต้องปรับ”

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรร่วม ในการบรรยายพิเศษเรื่อง “เมื่อโลกเปลี่ยน โรงเรียนต้องปรับ” ในโครงการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และการอบรมสัมมนาทางวิชาการ จัดโดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย โดยการอบรมมีขึ้นให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจและมีความตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษายุคใหม่เท่าทันความเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษา มีเจตคติ และความมุ่งมั่น ในการพัฒนาการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสายฝน โรงเรียนราชวินิต กรุงเทพมหานคร (ขอบคุณภาพจากเพจ:สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT SDU รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน

ARIT SDU รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหน่วยงาน ตามเกณฑ์ SDU QA รอบ 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.เทื้อน ทองแก้ว ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ เป็นประธาน ผศ.ดร. สุภาภรณ์ ตั้งดำเนินสวัสดิ์ ผศ.ดร.ประวราดา โภชนจันทร์ กรรมการ และน.ส.มลธิรา โพธิ์น้อย เลขานุการ เข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา และสัมภาษณ์ผู้ใช้บริการจากตัวแทนอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักวิทยบริการฯ ได้รับการประเมิน ระดับเหรียญทอง โดยคิดเป็นคะแนน 74.00 คะแนน การตรวจประเมินมีขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมThe Library café ชั้น 2 อาคาร One World Library (ข่าว: รสสุคนธ์ /ภาพ: อภิญญา)…

ARIT SDU ดำเนินการถ่ายทอดและบันทึกเทปโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ARIT SDU ดำเนินการถ่ายทอดและบันทึกเทปโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 8.00-17.00 น. บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ดำเนินการบันทึกเทปกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติกับสถานประกอบการและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หลักสูตร ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว (The Art and Science of Bio Innovative Tourism and A Green Campground Business) รุ่นที่ 2 หัวข้อ การสร้างรายได้จากธุรกิจลานกางเต็นท์ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อลานกางเต็นท์ (เครื่องดื่ม) ณ Dusit Bistro ชั้น 3 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT SDU ดำเนินการถ่ายทอดและบันทึกเทปโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ARIT SDU ดำเนินการถ่ายทอดและบันทึกเทปโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2566 เวลา 8.00-17.00 น. บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ดำเนินการบันทึกเทปกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติกับสถานประกอบการและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หลักสูตร ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว (The Art and Science of Bio Innovative Tourism and A Green Campground Business) รุ่นที่ 2 หัวข้อ การสร้างรายได้จากธุรกิจลานกางเต็นท์ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ธุรกิจเครื่องดื่มเพื่อลานกางเต็นท์ (Espresso Machine and Mocca Pot) ณ Dusit Bistro ชั้น 3 อาคาร 3 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT SDU ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ พิธีไหว้ครูมอบหมวกพยาบาลฯ

ARIT SDU ถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ พิธีไหว้ครูมอบหมวกพยาบาลฯ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 นายสถิตย์ เชิดฉันท์ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ และบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ร่วมกับกองประชาสัมพันธ์ มสด. ดำเนินการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ พิธีไหว้ครู มอบหมวกพยาบาล แก่นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (รุ่นที่ 16) จัดโดย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ภายในงานมีพิธีเดินเทียนและพิธีระลึกถึงพระคุณบิดามารดา ถ่ายภาพหมู่นักศึกษา โดยมีผู้ปกครอง คณาจารย์ และแขกผู้มีเกียรติร่วมด้วย ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT ร่วมโครงการอบรม “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์

ARIT ร่วมโครงการอบรม “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสเนทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการครูและบุลากรทางการศึกษา (สกสค.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการประชาสัมพันธ์” ในหัวข้อ เทคนิดการถ่ายภาพด้วยมือถือ การใช้ Application ในการแต่งภาพ และการเขียนข่าวประเภทต่าง ๆ รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม และ รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยการอบรมครั้งนี้มีนายชัยพงศ์ เทพธานี เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรร่วม โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2566 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 และ 30-31 สิงหาคม,1 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม…

ARIT SDU ดำเนินการถ่ายทอดและบันทึกเทปโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ARIT SDU ดำเนินการถ่ายทอดและบันทึกเทปโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 เวลา 8.00-17.00 น. บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ดำเนินการบันทึกเทปกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติกับสถานประกอบการและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หลักสูตร ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว (The Art and Science of Bio Innovative Tourism and A Green Campground Business) รุ่นที่ 2 หัวข้อ นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อธุรกิจลานกางเต็นท์ (สมาร์ทโฟน กับกิจกรรม Digital Marketing) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11204 อาคาร 11 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT SDU ดำเนินการถ่ายทอดและบันทึกเทปโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ARIT SDU ดำเนินการถ่ายทอดและบันทึกเทปโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2566 เวลา 8.00-17.00 น. บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ดำเนินการบันทึกเทปกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติกับสถานประกอบการและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หลักสูตร ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว (The Art and Science of Bio Innovative Tourism and A Green Campground Business) รุ่นที่ 2 ในหัวข้อ การจัดการที่พักประเภทธุรกิจลานกางเต็นท์เพื่อการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ การจัดการภูมิทัศน์ การวางผังบริเวณและสถาปัตยกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสำหรับธุรกิจลานกางเต็นท์เพื่อการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ ณ ห้องกาหลา โรงแรมสวนดุสิตเพลส มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม