ARIT SDU ต้อนรับผู้แทนจากม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

ARIT SDU ต้อนรับผู้แทนจากม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับ อาจารย์ชลาฎล บุญศรี รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อินทร์พงษ์พันธุ์ อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ ผู้แทนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ เข้าเยี่ยมชม One World Library โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ และ Floor Supervisor สำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับ โดยนำชมในส่วนของการให้บริการสารสนเทศ บริการเทคโนโลยีดิจิทัล และ Ecosystem ของมหาวิิทยาลัยสวนดุสิต และสร้างความเข้าใจในเรื่องของ One World Library พร้อมทั้งเยี่ยมชม Coworking Space และพื้นที่การเรียนรู้ The Library Café ณ อาคารหอสมุดกลาง ชั้น 1 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT SDU ต้อนรับผู้แทนสำนักงบประมาณแผ่นดิน เยี่ยมชม OWL

ARIT SDU ต้อนรับผู้แทนสำนักงบประมาณแผ่นดิน เยี่ยมชม OWL

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับผู้แทนสำนักงบประมาณแผ่นดิน เข้าเยี่ยมชม One World Library โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 1) คุณภัทรพงศ์ พุ่มผลึก ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านสังคม 2/1 2) คุณพัฒนี ถ้วยงาม ผู้อำนวยการส่วนงบประมาณกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 5 3) คุณจุฑามาศ พูลมี นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการ เข้าเยี่ยมชม One World Library ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ กล่าวต้อนรับต้อนรับ โดยนำชมศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมกล่าวรายงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และให้ความสำคัญกับการพัฒนาสิ่งสนับสนุน การเรียนรู้แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้รับบริการ ณ อาคารหอสมุดกลาง ชั้น 1 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT SDU ต้อนรับคณะครูและบุคลากร รร.สาธิตละอออุทิศ นครนายก

ARIT SDU ต้อนรับคณะครูและบุคลากร รร.สาธิตละอออุทิศ นครนายก

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นครนายก จำนวน 18 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ One World Library โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และ Floor Supervisor สำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับ โดยเป็นการสร้างความเข้าใจในแนวคิด ONE WORLD LIBRARY และนำชมในส่วนของพื้นที่การเรียนรู้ WHAT’s NEW ซึ่งเป็นการนำแนวคิดมาต่อยอดสู่การปฏิบัติจริงและถูกตีพิมพ์ออกมาเป็นสื่อสิ่งพิมพ์ ณ อาคารหอสมุดกลาง ชั้น 1 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT SDU ต้อนรับคณะครูและนักเรียน รร.สาธิตละอออุทิศ สุพรรณฯ

ARIT SDU ต้อนรับคณะครูและนักเรียน รร.สาธิตละอออุทิศ สุพรรณฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ สุพรรณบุรี จำนวน 60 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ One World Library โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ และ Floor Supervisor สำนักวิทยบริการฯ ให้การต้อนรับ โดยนำชมส่วนของ แนวคิดในการสร้างสรรค์พื้นที่การเรียนรู้ และการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ของมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับผู้ใช้บริการทุกวัย ณ อาคารหอสมุดกลาง ชั้น 1 และอาคารวิทยบริการ ชั้น 2 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT SDU ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาศูนย์ฯ ตรัง เยี่ยมชม OWL

ARIT SDU ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาศูนย์ฯ ตรัง เยี่ยมชม OWL

เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาตรัง จำนวน 23 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ One World Library โดย คุณชัยญามล เลิศสงคราม หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ คุณประดับศรี เนตรนี หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ ให้คำแนะนำในเรื่องของบริการสารสนเทศ บริการเทคโนโลยีดิจิทัล และ Ecosystem ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต การสร้างความเข้าใจในเรื่องของ One World Library พร้อมทั้งเยี่ยมชมมุมหนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ณ อาคารหอสมุดกลาง ชั้น 1 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT SDU ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาศูนย์ฯ หัวหิน เยี่ยมชม OWL

ARIT SDU ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาศูนย์ฯ หัวหิน เยี่ยมชม OWL

เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษาหัวหิน จำนวน 46 ท่าน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ One World Library โดย คุณประดับศรี เนตรนี หัวหน้าฝ่ายห้องสมุด สำนักวิทยบริการฯ ให้คำแนะนำในเรื่องของบริการสารสนเทศ บริการเทคโนโลยีดิจิทัล และ Ecosystem ของมหาวิิทยาลัยสวนดุสิต และสร้างความเข้าใจในเรื่องของ One World Library พร้อมทั้งเยี่ยมชม Coworking Space และพื้นที่การเรียนรู้ The Library Café ณ อาคารหอสมุดกลาง ชั้น 1 และ อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT SDU ต้อนรับที่ปรึกษาอธิการบดีฯ มสด. เยี่ยมชม OWL

ARIT SDU ต้อนรับที่ปรึกษาอธิการบดีฯ มสด. เยี่ยมชม OWL

เมื่อวันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เหม ทองชัย ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านบริหารงานบุคคล เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ One World Library คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT SDU ต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานีและคณะ เยี่ยมชม OWL

ARIT SDU ต้อนรับอธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานีและคณะ เยี่ยมชม OWL

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์ ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ให้เกียรตินำชมสถานที่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Floor Supervisor สำนักวิทยบริการฯ ร่วมต้อนรับ ดร.ชนากานต์ ยืนยง อธิการบดีมหาวิทยาลัยปทุมธานี และคณะผู้บริหารฯ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ One World Library และพื้นที่การเรียนรู้ The Library Cafe โดย ศูนย์การเรียนรู้ One World Library เป็นห้องสมุดที่มีกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ บูรณาการร่วมกันบนพื้นที่ต่อเนื่อง เชื่อมโยงในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ทุกพื้นที่ในมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ณ อาคารหอสมุดกลาง ชั้น 1 อาคารวิทยบริการฯ ชั้น 2 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT SDU ต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. และคณะ เยี่ยมชม OWL

ARIT SDU ต้อนรับรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มสด. และคณะ เยี่ยมชม OWL

เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ว่าที่ร้อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย และคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ One World Library คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT SDU ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา มสด. เข้าเยี่ยมชม OWL

ARIT SDU ต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษา มสด. เข้าเยี่ยมชม OWL

เมื่อวันอังคารที่ 3 ตุลาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับ ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาลำปาง ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานครนายก ดร.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาตรัง คุณปรีดา แซ่เล้า ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาหัวหิน เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ One World Library คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม