ARIT ดำเนินการถ่ายทอดและบันทึกเทปพิธีปิดออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

ARIT ดำเนินการถ่ายทอดและบันทึกเทปพิธีปิดออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ดำเนินการบันทึกเทปกิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ และพิธีปิดโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี 2566 รูปแบบ Hybrid​ ผ่านโปรแกรม Zoom และห้อง Activity space 2 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT SDU ให้คำแนะนำโครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพด้วย Smartphone”

ARIT SDU ให้คำแนะนำโครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพด้วย Smartphone”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คำแนะนำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการถ่ายภาพด้วย Smartphone” จัดโดย สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นการอบรมสำหรับบุคลากรหน่วยงานในกำกับสำนักกิจการพิเศษ โดยมี ผศ.ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดการอบรม และนายชัยพงศ์ เทพธานี เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานการใช้กล้อง Smartphone ความรู้และเทคนิคการใช้แสง เทคนิคการถ่ายภาพย้อนแสง การจัดองค์ประกอบภาพ การถ่ายภาพสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพด้วย Smartphone ณ The Library Café ชั้น 2 อาคาร One World Library (ขอบคุณภาพจาก: กองประชาสัมพันธ์ มสด. /ข่าว: รสสุคนธ์) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT SDU ร่วมกิจกรรมโครงการ Happy Science Happy University

ARIT SDU ร่วมกิจกรรมโครงการ Happy Science Happy University

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายความร่วมมือและโครงการพิเศษ จัดโครงการ Happy Science Happy University กรณีศึกษา ความสุข ณ สวนดุสิต (Happy @SDU) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรกิจกรรมที่ 1 หัวข้อ ความสุขในยุคดิจิทัล ที่ OWL สวนดุสิต โครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางคุณภาพการศึกษาด้วยการจัดการเรียการสอนแบบ Active Learning และการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข กิจกรรมมีขึ้น ณ ห้องออนไลน์ 20 อาคาร 11 ชั้น 2 (ข่าว: รสสุคนธ์/ภาพ: มลธิรา/ชัยพงศ์) คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT SDU ดำเนินการถ่ายทอดและบันทึกเทปโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ARIT SDU ดำเนินการถ่ายทอดและบันทึกเทปโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่

เมื่อวันที่ 2 – 3 กันยายน 2566 บุคลากรฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ดำเนินการบันทึกเทปกิจกรรมการเรียนการสอนภาคปฏิบัติกับสถานประกอบการและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะ เพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หลักสูตร ศาสตร์และศิลป์การท่องเที่ยวเชิงนิเวศชีวภาพกับธุรกิจลานกางเต็นท์สีเขียว (The Art and Science of Bio Innovative Tourism and A Green Campground Business) รุ่นที่ 2 หัวข้อ การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เพื่อการออกแบบอาหารและเครื่องดื่มสำหรับธุรกิจลานกางเต็นท์ – การออกแบบอาหารจากวัตถุดิบพื้นถิ่นสำหรับธุรกิจลานกางเต็นท์ – การออกแบบอาหารว่างและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบพื้นถิ่นสำหรับธุรกิจลานกางเต็นท์ ณ ห้องปฏิบัติการอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม