ARIT SDU ถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ระเบียบวิธีวิจัย”

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการถ่ายทอดสดการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “ระเบียบวิธีวิจัย” จัดโดย สถาบันวิจัยเเละพัฒนาร่วมกับเครือข่ายการวิจัย SDU Research Club โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรบรรยายเรื่องการออกแบบการวิจัยแบบผสานวิธีและการพัฒนาเครื่องมือวิจัยและการตรวจสอบคุณภาพ ณ ห้องกาหลา โรงเเรมสวนดุสิต เพลส

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม