ARIT SDU ให้คำแนะนำโครงการ “เทคนิคการถ่ายภาพด้วย Smartphone”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้คำแนะนำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการถ่ายภาพด้วย Smartphone” จัดโดย สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นการอบรมสำหรับบุคลากรหน่วยงานในกำกับสำนักกิจการพิเศษ โดยมี ผศ.ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวเปิดการอบรม และนายชัยพงศ์ เทพธานี เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา สำนักวิทยบริการฯ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่าง ๆ ได้แก่ ความรู้พื้นฐานการใช้กล้อง Smartphone ความรู้และเทคนิคการใช้แสง เทคนิคการถ่ายภาพย้อนแสง การจัดองค์ประกอบภาพ การถ่ายภาพสินค้า/ผลิตภัณฑ์ ฯลฯ และฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพด้วย Smartphone ณ The Library Café ชั้น 2 อาคาร One World Library (ขอบคุณภาพจาก: กองประชาสัมพันธ์ มสด. /ข่าว: รสสุคนธ์)

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม