No Picture

ฝ่ายพัฒนาระบการเรียนรู้ จัดอบรมการจัดการเรียนรู้แบบ Active learning ณ ศูนย์การศึกษาหัวหิน

June 5, 2017 tbl_admin 0

      ฝ่ายพัฒนาระบการเรียนรู้ จัดอบรม “การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานในสภาพแวดล้อมห้องเรียนอัจฉริยะ ( Smart Classroom) ” เปิดอบรม โดย ผอ.วีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ โดย อ.ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยากรอบรมไ คือ ดร.เอื้ออารี จันทร และ อ.สุพรรณิการ์ ทับมณี กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง โดยมีผู้เข้าอบรม 2 กลุ่ม ได้แก่ 9.00-12.00 น. กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับนักศึกษาหลักสูตรธุรกิจการบิน จำนวน 50 คน 13.00-16.00 น. กิจกรรมการจัดการศึกษาในห้องเรียนอัจฉริยะ สำหรับคณาจารย์และบุคลากร ของศูนย์การศึกษาหัวหิน จำนวน 35 คน      นอกเหนือจากการจัดอบรมยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในห้องเรียนอัจฉริยะ และการสร้างเครือข่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ร่วมกันอีกด้วย

No Picture

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ร่วมกับศูนย์การศึกษาตรัง สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบการเรียนรู้

May 30, 2017 tbl_admin 0

     ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ร่วมกับศูนย์การศึกษาตรัง สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาระบบการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน โดยเริ่มต้นจากการขอรายชื่อผู้ที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายเพื่อเป็นทีมขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันในอนาคต ทั้งนี้ในระยะแรกมีผู้เข้าร่วมเครือข่าย จำนวน 7 ท่าน ได้แก่ 1. อ.ทรงศักดา ชยานุเคราะห์  2. อ.กนกศักดิ์ เอื้ออิสระวิมล  3. อ. วัฒนพล ชุมเพชร 4. อ.วิทูรย์ คงผล 5. อ.ศุภลักษณ์ ขวัญทอง 6. อ.กิ่งดาว เกาะสมัน 7. นายวิศรุต ประกอบกิจ

No Picture

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ จัดอบรม “การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning”

May 26, 2017 tbl_admin 0

    ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ จัดอบรม “การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning โดยใช้เทคโนโลยีเป็นฐานการเรียนการสอน “ ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยมีผุ้บริหารและคณาจารย์ของศูนย์การศึกษาตรัง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 20 ท่าน โดยวิทยากร คือ ผอ.วีระพันธ์ ชมภูแดง และ ดร.เอื้ออารี จันทร กิจกรรมการจัดอบรมแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าเป็นการแนะนำ website ของ TBL ช่องทางในการ Download คู่มือต่างๆ ความคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่แนวทางการจัดประสบการณ์ในห้องเรียนโดยใช้เทคโนโลยี ช่วงบ่ายเป็นอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ Gamification โดยใช้โปรแกรม Kahoot และ Smart Lab ในโปรกรม Smart Notebook สำหรับการทำงานบน Smart Board เพื่อการจัดชั้นเรียนในแบบ Smart Classroom

No Picture

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ประชุมหารือกับผู้บริหารศูนย์การศึกษาตรัง

May 26, 2017 tbl_admin 0

       เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00-9.30 น. ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ เข้าร่วมประชุมหารือกับผู้บริหารศูนย์การศึกษาตรัง ในการประชุมทีมงานจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำทีมโดย ผอ.วีระพันธ์ ชมภูแดง ผู้อำนวยการสำนักฯ อ.ทิพสุดา คิดเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และ ดร.เอื้ออารี จันทร. หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดและเตรียมนักศึกษาเข้าร่วมทดสอบ มาตรฐานความรู้ด้านดิจิทัล (Digitals Literacy) โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน IC3 ซึ่งหน่วยพัฒนาระบบการเรียนรู้ได้ยื่นเรื่องเพื่อขอรับการสนับสนุนการทดสอบจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

No Picture

บริการให้คำปรึกษาการทำ e-Portfolio แก่บุคลากร

April 3, 2017 tbl_admin 0

          ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ ร่วมกับ ฝ่ายศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสาระสนเทศ ให้บริการให้คำปรึกษาการทำ e-Portfolio แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย ที่ห้อง IT Consult Clinic อาคาร 11 ชั้น 3

No Picture

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ต้อนรับคณะดูงานจากโรงเรียนการบินทหารบก

March 28, 2017 tbl_admin 0

       เมื่อวันที่่ 28 มีนาคม 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย คุณวีระพันธ์  ชมพูแดง ผู้อำนวยการสำนักฯ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนการบินทหารบก จังหวัดลพบุรี ทั้งนี้มี ดร.เอืื้ออารีย์ จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ และทีมงาน บรรยายสรุปงานพัฒนาระบบการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย และพาคณะเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของสำนักวิทยบริการฯ 28/03/2017

No Picture

ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ให้บริการห้องบันทึกเสียง

March 17, 2017 tbl_admin 0

      ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการบันทึกเสียงเพลงมหาวิทยาลัยสวนดุสิตใหม่ โดยมีอาจารย์นิเวศน์ กันไทยราษฎร์ให้เกียรติแต่งเพลงและลงเสียงเพลงของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติร่วมฟังการลงเสียงเพลงในครั้งนี้ด้วย

No Picture

ประชุมประธานหลักสูตร ศูนย์ตรัง

March 13, 2017 tbl_admin 0

      ฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมให้กับประธานหลักสูตรของศูนย์ตรัง เพื่อทำความเข้าใจ พันธกิจของฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้