OWL SDU จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขที่เกี่ยวข้องกับ OWL #71

OWL SDU จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขที่เกี่ยวข้องกับ OWL #71

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00-10.00 น. One World Library มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เสริมสร้างความสุขที่เกี่ยวข้องกับ One World Library ครั้งที่ 71 หัวข้อ ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารแบบตะวันตก นำทีมโดย คุณประเสริฐ ขอมธิดา หัวหน้างานแผนกบริหารงานบุคคล คุณธนาวุฒิ กิระวัฒน์ หัวหน้าแผนกบริการส่วนหน้า และคุณสุฑิสา ทองคง พนักงานสำนักงาน โรงแรมสวนดุสิต เพลส สำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านมารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาบุคลิกภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ลานกิจกรรม Monster Inc. ชั้น 1 อาคาร ONE WORLD LIBRARY มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สอบถามรายละเอียด/ สนใจพื้นที่กิจกรรม ติดต่อ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทร 02…

ARIT SDU ร่วมเสวนาเทคโนโลยี 5G เพื่อศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมฯ

ARIT SDU ร่วมเสวนาเทคโนโลยี 5G เพื่อศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมฯ

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพสุดา คิดเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้ออารี จันทร หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยี 5G เพื่อศักยภาพในการสร้างนวัตกรรมอุดมศึกษา จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นเวทีสร้างการเรียนรู้เทคโนโลยี 5G ที่เพียงพอสำหรับกำหนดกลยุทธ์การใช้งาน 5G เพื่อสร้างนวัตกรรมอุดมศึกษา แนวคิดและกลยุทธ์ “Share & Learn” ในการบูรณาการเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัย ตลอดจนให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาอุดมศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ณ ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 8 ห้อง 9 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) 89/2…

OWL SDU ต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

OWL SDU ต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 One World Library มหาวิทยาลัยสวนดุสิตต้อนรับคณะกรรมการเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในการประชุมปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ครั้งที่ 1/2567 เยี่ยมชมการบริหารจัดการพื้นที่การเรียนรู้ One World Library โดย OWL เป็นพื้นที่เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ทำให้ผู้ใช้บริการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และเป็นพื้นที่ของการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ของมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมสุขที่ OWL กิจกรรมวันนี้วันอะไร กิจกรรม Wisdom Academy และยังเป็นพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนของคณะและหน่วยงานต่างๆ พร้อมทั้งเยี่ยมชม The Library cafe ห้อง Data Center ห้อง Server และห้อง SDU Online Learning 19,20 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT ดำเนินการถ่ายทอดสดการนำเสนอโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์ฯ

ARIT ดำเนินการถ่ายทอดสดการนำเสนอโครงการย่อยโครงการออมสินยุวพัฒน์ฯ

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการถ่ายทอดสด การนำเสนอโครงการย่อย โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจำปี 2567 จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิตร่วมกับธนาคารออมสิน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปรียนันท์ ประยูรศักดิ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดยมี คุณนพนารถ ขันทอง ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขานครนายก คุณเทพฤทธิ์ ศรีนาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 13 หน่วยพัฒนาสังคมและชุมชน คณะกรรมการจากธนาคารออมสิน พร้อมด้วย ผศ.ประทินพร แรมวัลย์ อาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ ร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะกับทีมนักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้อง SDU Online Learning 20 อาคาร 11 ชั้น 2 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT ดำเนินการถ่ายทอดสดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

ARIT ดำเนินการถ่ายทอดสดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการถ่ายทอดสด กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติ Season 2 ครั้งที่ 2 หัวข้อ “ความต่างที่ลงตัว” จัดโดย สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมกับ คณะครุศาสตร์ และ บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดกิจกรรม และ รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ ณ ห้อง Activity space อาคาร 1 ชั้น 2 คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT SDU ถ่ายทอดสดกิจกรรม Talk Series ครั้งที่ 4

ARIT SDU ถ่ายทอดสดกิจกรรม Talk Series ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการถ่ายทอดสดกิจกรรม Talk Series ครั้งที่ 4 :ภาษาอังกฤษและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ“The AI Marvel: Transforming Everyday Translation into a Digital Revolution” จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์ กิจเจริญไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวรัตน์ เตชะโชควิวัฒน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร โอวาทนุพัฒน์ ร่วมเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์การแปลโดยเฉพาะ ณ ห้อง Activity Room 2 อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และรับชมผ่าน Facebook Page : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT ร่วมKM การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ (รายไตรมาส) ของหน่วยงาน

ARIT ร่วมKM การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ (รายไตรมาส) ของหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดสุิต ร่วมโครงการ KM แลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (รายไตรมาส) ของหน่วยงาน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์ คำยัง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหา/อุปสรรค และวิธีแก้ไขปัญหา เพื่อลดความผิดพลาด ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่าน Ms Teams คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT SDU ถ่ายทอดสดกิจกรรม Talk Series ครั้งที่ 3

ARIT SDU ถ่ายทอดสดกิจกรรม Talk Series ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ดำเนินการถ่ายทอดสดกิจกรรม Talk Series ครั้งที่ 3 :ภาษาอังกฤษและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ คุยสบาย ๆ สไตล์อาจารย์ต่างชาติ Casual Talk in Foreign Ajarn Styleโดยมี ผศ.ดร.สฤษดิ์ ศรีโยธิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม รศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ ผศ.ดร.ชยาพล ชมชัยยา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นเกียรติ ในงาน ณ ห้อง Activity Room 2 อาคาร 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และรับชมผ่าน Facebook Page : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

ARIT ถ่ายทอดสดโครงการมนุษย์ท่องเที่ยว Society Club

ARIT ถ่ายทอดสดโครงการมนุษย์ท่องเที่ยว Society Club

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินการถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ Zoom โครงการมนุษย์ท่องเที่ยว Society Club ปีที่ 2 ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ”พุทธ​ปฏิมามงคลสมัย​ สงกรานต์​ศก” จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวมาลย์​ ม่วง​ประเสริฐ​ รองอธิการบดี​ฝ่ายวิชาการ​ กล่าวเปิดงาน และมี ผศ.ดร.ดวงกมล อัศวมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ โรงเรียนการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นวิทยากร คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรม

OWL SDU จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขที่เกี่ยวข้องกับ OWL #65

OWL SDU จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขที่เกี่ยวข้องกับ OWL #65

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 09.00-11.00 น. One World Library มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรมการเรียนรู้ เสริมสร้างความสุขที่เกี่ยวข้องกับ One World Library ครั้งที่ 65 หัวข้อ “Taste the taste” ลิ้มอรรถรส สำรับหน้าร้อน by Chef Paul วิทยากรโดย อาจารย์พงศ์อนันต์ ศิริแสงไพรวัลย์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอาหาร ศูนย์ฝึกปฏิบัติการอาหาร โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยได้เล่าเรื่องราวความเป็นมา ของสำรับอาหารไทยหน้าร้อนจากการเรียนรู้และประสบการณ์เป็นระยะเวลายาวนานของวิทยากร เช่น ความเป็นมาของข้าวแช่สวนดุสิต เรียนรู้เทคนิค และเกร็ดความรู้เรื่องอาหารไทย และได้นำ “ส้มฉุน” ของว่างไทยตำรับชาววัง มาให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ลิ้มรสชาติ และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ลานกิจกรรม Monster Inc. ชั้น 1 อาคาร ONE WORLD…